8652739434(989) 946-1609(608) 849-2510 (806) 883-3438443-757-6297

  

865-229-1478 

Zapraszamy na rejsy wêdkarskie w cenie 180 z³

Zapraszamy na morskie wyprawy wêdkarskie oraz wycieczkowe z Ko³obrzegu na ³owiska o g³êboko¶ciach ok. 17- 70 m. Wêdkujemy zazwyczaj w okolicach wraków, gdzie ¿eruj± takie ryby, jak dorsze, fl±dry, belony, ¶ledzie.
Oferujemy morskie rejsy wêdkarskie Monika III:  
 • przyjmujemy  zg³oszenia indywidualne i grupowe (stanowiska wêdkarskich max. 30 osób),

 • czas rejsu 10 h w cenie 180 z³ z VAT  od osoby + 20 z³ z VAT za wypo¿yczenie wêdki,
 • w cenie rejsu 12 h zawarte jest ¶niadanie, gor±cy posi³ek, kawa lub herbata,
 • czarter statku 10 h na rejs wêdkarski w cenie 5000 z³ + nale¿ny podatek VAT,
 • czarter statku 12h na rejs wêdkarski w cenie 6000 z³ + nale¿ny podatek VAT,
 • istnieje mo¿liwo¶æ przed³u¿enia wyprawy (za dop³at± 250 z³/h + nale¿ny podatek VAT),
 • miejsce postoju statku - nabrze¿e pilotowe przy latarni morskiej w  Ko³obrzegu, przystañ statków pasa¿erskich. Dojazd ulic± Morsk±. Parking przy nabrze¿u.
 
Wszystkie informacje i rezerwacje odbywaj± siê w biurze Armatora przy ul. Cicha 6C/1 (w pobli¿u bezpo¶redniej blisko¶ci statków).
   
  Informacje dodatkowe:
 
 • organizujemy imprezy integracyjne dla grup po³±czone z wêdkowaniem,
 
 • licencja na po³owy po stronie armatora,
 
 • w cenie rejsu zawarty jest gor±cy posi³ek, kawa lub herbata,
 
 • statek posiada komfortowe warunki socjalne (bufet, pomieszczenie rozrywkowe, 2 toalety, pok³ad widokowy),
 
 • mo¿liwo¶æ zorganizowania noclegu,
 
 • uczestnicy wyprawy wêdkarskiej objêci s± ubezpieczeniem,
 
 • istnieje mo¿liwo¶æ odwo³ania rejsu powodu z³ych warunków atmosferycznych,
 
 • wystawiamy faktury VAT,
 
 • dla sta³ych klientów i grup zorganizowanych udzielamy rabatów.
  W zale¿no¶ci od pory roku godziny rejsów mog± ulec zmianie, dlatego dok³adne informacje udzielamy w momencie przyjmowania zg³oszeñ.
   
   
  Przelewy za rejsy turystyczne i wêdkarskie w terminie
  od 16 kwietnia br. do 15 pa¼dziernika br.
 

prosimy dokonywaæ wy³±cznie na konto firmy:

 

TAM POLAND

 

PKO BANK POLSKI O / KO£OBRZEG

 

Nr Konta Bankowego:  90 1020 2821 0000 1702 0033 6982

   
   
  Przelewy za rejsy turystyczne i wêdkarskie w terminie
  od 16 pa¼dziernika br. r. do 15 kwietnia nastêpnego roku.
 

prosimy dokonywaæ wy³±cznie na konto firmy :

 

 Rejsy po morzu "Monika III" s.c.

 

Nr Konta Bankowego:  2810 2027 9100 0077 0200 8773 08

 

 

   
 

Mo¿liwo¶æ rezerwacji miejsc noclegowych, wiêcej informacji na stronie:

 

Apartament Per³owy w Grzybowie - www.perlowy.com.pl

 

www.nawczasy.pl/bauer

 

www.antoja.e-wczasy.net.pl

 

www.engel.afr.pl

 

www.dworekfamilijny.ta.pl

   
 

   
 

Mapa Ko³obrzegu z dojazdem do naszego biura- kliknij

 

Zaplanuj szczegó³owo podró¿ do Ko³obrzegu - kliknij

  Warunki pogodowe na Bornholmie - kliknij

ver. 27.02.2008

Najlepsze strony o wêdkarstwie